วิชาที่ทำการสอน

configphp

 

ปีการศึกษา

เทอม

รหัสรายวิชา

ชื่อวิชา

2556

1

CS.208

COMPUTER WORKSHOP 1

2556

1

CS.213

OPERATING SYSTEMS

2556

1

CS.217

OPERATING SYSTEMS

2556

1

CS.318

COMPUTER WORKSHOP 1

2556

1

CS.411

SOFTWARE ENGINEERING

2556

1

CS.436

SOFTWARE ENGINEERING

2556

1

CS.623

COMPUTER WORKSHOP

ข่าวสารอัพเดทผลงาน

 

configphp

ไฟล์ดาวน์โหลด

ชื่อโครงงาน

ผู้จัดทำ

ปี

downlond file

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

ศุธพัฒน์ สรรพจักร

2555